Calendar

CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TALK SHOW VỀ CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ UI/UX 9:00 sáng
TALK SHOW VỀ CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ UI/UX
Th1 16 @ 9:00 sáng – 11:30 sáng
TALK SHOW VỀ CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ UI/UX
UI/UX Design là một ngành công nghệ thiết kế vừa mang dáng dấp của một lĩnh vực khoa học cũng vừa mang dáng dấp của một môn nghệ thuật. Một nửa công việc là phụ[...]
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31