Page 5 - Đại học FPT trong tôi - Summer 2021
P. 5

các doanh nghiệp trong ngành Du lịch - Nhà  còn là sinh viên đại học. 100% sinh viên Đại
        hàng - Khách sạn.            học FPT được làm việc thực tế tại doanh nghiệp
        Phó trưởng phòng Quản lý Du lịch và Lữ hành  theo chương trình OJT ở Học kỳ 6. Bằng cách
        Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - ông  làm việc, trải nghiệm thực tế ở doanh nghiệp,
        Nguyễn Hữu Ân cho biết, Sở Du lịch TP.HCM  tham gia vào nhiều dự án với các quy mô khác
        vô cùng hân hạnh khi nhận được lời mời  nhau, cọ xát, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, các
        cho buổi lễ ký kết MOU - thỏa thuận hợp tác  bạn sinh viên sẽ trưởng thành hơn và biết cách
        giữa Đại học FPT TP.HCM với hơn 20 doanh  “học có phương pháp” (tập trung học những
        nghiệp Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn 5 sao. thứ cần thiết nhất) khi quay trở về tiếp tục
                            hành trình học tập của mình. Với tiềm năng du
        “Hiện nay, ngành Du lịch - Khách sạn có tiềm  lịch của nước ta, ngành Du lịch - Nhà hàng -
        năng phát triển lớn. Dự kiến, với chính sách  Khách sạn dần trở nên thu hút và là một ngành
        đầu tư phát triển của Sở, nguồn nhân lực cần  học “chiến lược” trong những năm gần đây. Để
        thiết cho ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách  đáp ứng nhu cầu học tập từ các bạn học sinh,
        sạn dao động từ 360 nghìn - 400 nghìn nhân  sinh viên, Đại học FPT TP.HCM không ngừng
        sự phục vụ cho ngành trong thời gian tới.  cập nhật những mô hình sáng tạo mới và
        Chúng tôi đánh giá cao sự kiện ký kết giữa  những trải nghiệm thực tế trong chương trình
        nhà trường - nơi đào tạo nguồn nhân lực với  học mang tính tiên phong và hiện đại mang
        doanh nghiệp - nơi sử dụng nguồn nhân lực.  tầm quốc tế. Trong đó phải kể đến tính chất
        Sở Du lịch TP.HCM cũng đang có chiến lược  độc đáo và thế mạnh về ứng dụng trong định
        phát triển giữa 3 phía: nhà quản lý, nhà trường  hướng “Real Business in Real Life”.
        và doanh nghiệp. Từ đó, tạo được sự liên kết
        hợp tác để sinh viên có đầu ra tốt nhất sau ra  Theo học ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn
        trường, đồng thời, công tác đào tạo cũng sẽ gắn  tại Đại học FPT, sinh viên có cơ hội nghiên cứu
        với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Đó  và tìm hiểu về địa lý du lịch, văn hóa, tâm lý
        cũng là hành trang, cơ sở cho sinh viên ngành  và tập quán của du khách trong nước và quốc
        Du lịch - Khách sạn trong việc phát triển sự  tế, các nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch, thiết
        nghiệp tương lai”, ông Nguyễn Hữu Ân nói.  kế tour, quản lý và điều hành tour, thiết kế và
                            quản trị sự kiện du lịch. Các bạn cũng được học
        Đồng thời, đây cũng là những đối tác của ĐH  kiến thức/kỹ năng quản lý doanh nghiệp, nhà
        FPT TP.HCM trong chương trình OJT (đào tạo  hàng - khách sạn; thuần thục nghiệp vụ cơ bản
        công việc trong doanh nghiệp) cho sinh viên.  trong ngành như: Lễ tân, Buồng, Ăn uống, Kỹ
        Sinh viên Đại học FPT TP.HCM sẽ có thể chọn  năng về giám sát và các môn học chuyên ngành
        lựa tham gia kỳ học On the Job Training (đào  hẹp như Quản trị lưu trú, Quản trị nhà hàng
        tạo công việc thực tế trong doanh nghiệp) tại  và Quản trị hội nghị, hội thảo… Từ đó, sinh
        các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước đã  viên ngành Quản trị Khách sạn tại Đại học
        ký MOU - thỏa thuận hợp tác với ĐH FPT  FPT có kiến thức và năng lực để đáp ứng các
        TP.HCM nêu trên.            yêu cầu của thị trường kinh doanh khách sạn,
                            thích ứng với các biến động và xu hướng của
        “Doanh nghiệp rất trân trọng cơ hội hợp tác  thị trường với triển vọng nghề nghiệp đa dạng.
        và mong muốn được hợp tác lâu dài cùng Đại
        học FPT TP.HCM, đặc biệt với chuyên ngành  Sinh viên ngành Quản trị Khách sạn tại Đại
        Quản trị Du lịch và Khách sạn” - đại diện công  học FPT TP.HCM được trải nghiệm chương
        ty Cohost Vietnam cho biết.       trình học chuẩn quốc tế, sát thực tiễn; sẵn sàng
                            phát triển một sự nghiệp năng động, chuyên
        OJT (On the Job Training) là chương trình đào  nghiệp với thu nhập lý tưởng.
        tạo đặc biệt của Đại học FPT, mục đích trang
        bị cho sinh viên kiến thức, kĩ năng thực tiễn áp         Hoàng Nhung
        dụng cho công việc trong tương lai bằng cách
        “học việc” tại doanh nghiệp, ngay khi các bạn


 4                                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10