Page 6 - Đại học FPT trong tôi - Summer 2021
P. 6

Thầy Trần Tuấn Anh
                                  - Trưởng ban Đào tạo
                                  trường Đại học FPT TP.HCM


         SINH VIÊN ĐẠI HỌC FPT


        LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP        THEO ĐẶT HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP


        Ngày 09/04, tại Đại học FPT TP. HCM đã diễn ra Hội thảo “Kết nối Dự án Doanh nghiệp với
        Đề tài Khoá luận Tốt nghiệp”. Chương trình có sự tham gia của gần 10 đại diện đến từ các
        doanh nghiệp cùng đông đảo các cán bộ, giảng viên và sinh viên. Đây là sự kiện mở ra nhiều
        cơ hội, lựa chọn cho sinh viên trong giai đoạn thực hiện Đồ án tốt nghiệp.


           BÀN ĐẠP ĐỂ SINH VIÊN       Thực hiện Đồ án tốt nghiệp, sinh viên Đại học
            BẮT ĐẦU SỰ NGHIỆP       FPT có khoảng 12 tuần để đi từ khâu ý tưởng
                            đến hiện thực hoá những ý tưởng này. Ngoài
        Cùng với học kỳ tiếng Anh và 8 học kỳ chuyên  yêu cầu các sản phẩm “chạy được”, một đồ án
        ngành, Đồ án tốt nghiệp được coi như là một  được xem là thành công nếu đáp ứng đủ các
        dấu mốc quan trọng tổng kết chặng đường học  tiêu chí khắt khe mà các doanh nghiệp đã đặt
        tập của các bạn sinh viên, và đây cũng là dấu  hàng đề tài trước đó.
        mốc khó khăn nhất mà các bạn cần phải vượt
        qua. Không chỉ dừng lại ở chuyện “qua môn”,  “Hoàn thành đồ án tốt nghiệp, không chỉ dừng
        Đồ án tốt nghiệp chính là trải nghiệm nghề  lại ở trách nhiệm đối với bản thân sinh viên và
        nghiệp giúp sinh viên tự định vị bản thân trên  gia đình mà còn là trách nhiệm đối với doanh
        bản đồ nguồn nhân lực, đồng thời hiểu được  nghiệp khi đã tin tưởng, tạo cơ hội cho các
        nhu cầu của nhà tuyển dụng mà trường định  bạn trẻ được làm thật. Đại học FPT rất cảm
        hướng cho sinh viên thông qua các chương  ơn các doanh nghiệp đã mang đến những bài
        trình hợp tác doanh nghiệp hàng năm.  tập thực tế để sinh viên có thể cọ xát trước khi


        6                                                                                        7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11