Page 7 - Đại học FPT trong tôi - Summer 2021
P. 7

tốt nghiệp và gia nhập thị trường lao động đầy
        cạnh tranh”- thầy Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban
        Đào tạo Đại học FPT TP. HCM chia sẻ.
        Thầy Nguyễn Quốc Bảo – Giảng viên tại Đại
        học FPT TP. HCM cho rằng không ai có thể
        dạy tốt cho sinh viên bằng doanh nghiệp bên
        ngoài, bởi vì đây là môi trường mà các bạn có
        thể đi sát thực tế nhất, cập nhật kiến thức một
        cách kịp thời nhất. Thực hiện đồ án gắn với
        yêu cầu của doanh nghiệp, sinh viên đồng thời
        vừa tạo ra giá trị bản thân vừa mang lại giá trị
        doanh nghiệp - nơi mà các bạn đăng ký đề tài  sự cùng tạo nên các thiết bị công nghệ trong
        thực hiện.               lĩnh vực y học mang thương hiệu người Việt.


           HƠN 15 ĐƠN ĐẶT HÀNG       Đặc biệt, ông Đoàn Hữu Đức đại diện công ty
           TỪ CÁC DOANH NGHIỆP       TNHH Tư vấn Việt Nam đã đề xuất thành lập
                            Câu lạc bộ kết nối giữa doanh nghiệp với nhà
        Góp mặt tại Hội thảo “Kết nối Dự án Doanh  trường và sinh viên. Ông hy vọng cộng đồng
        nghiệp với Đề tài Khoá luận Tốt nghiệp” là đại  này không chỉ giúp các bạn sinh viên có thể
        diện cho gần 10 doanh nghiệp bao gồm: Pika  tìm đến doanh nghiệp trong thời gian thực
        Tech and Analytics, Startup Land, Gia Cát  hiện đồ án mà kể cả các bạn năm 2,3 hoặc đã
        Lợi, Jobtest, Công ty TNHH Tư vấn Việt Nam  tốt nghiệp vẫn có thể liên hệ công ty, đồng thời
        (VCG), Vườn ươm CNC TP. HCM, AMED,   thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp ngay từ khi còn
        FMAN và Netcompany. Tại buổi hội thảo, đại  ngồi trên ghế nhà trường.
        diện các doanh nghiệp đã có phần giới thiệu
        về doanh nghiệp cũng như đề xuất đặt hàng  Nhiều bạn cũng gửi câu hỏi thắc mắc đến
        các dự án thông qua Đồ án tốt nghiệp của sinh  chương trình là làm sao để có thể vừa “qua
        viên với nhà trường.          môn”, vừa giải được bài toán khó doanh nghiệp
                            đặt ra chỉ trong vòng thời gian 3 tháng. Đại
        Ông Nguyễn Đình Thiên – đại diện cho công ty  diện giảng viên cho rằng, để đảm bảo một đồ
        Pika Tech and Analytics cho biết đây là kỳ đầu  án thành công với thời gian 3 tháng thì đòi hỏi
        tiên mà Pika Tech and Analytics làm việc với  các bạn trẻ phải tiếp xúc thị trường rất sớm, tức
        sinh viên ĐH FPT, doanh nghiệp kỳ vọng rất  là phải có quá trình chuẩn bị trước đó. Không
        cao vào khả năng của các bạn. Cũng trong hội  chỉ đợi đến học kỳ 9 mới bắt tay vào làm mọi
        thảo này, ông Nguyễn Đình Thiên đã dẫn ra ra  thứ, mà các bạn phải manh nha từ trước, nhất
        5 đề tài mà doanh nghiệp này mong muốn sinh  là sau kỳ OJT – thực tập tại doanh nghiệp.
        viên có thể bắt tay thực hiện gồm: Phần mềm
        kết nối giữa các đơn vị startup với các quỹ đầu  “Đến với chương trình hội thảo hôm nay,
        tư và nhà quản lý; phần mềm kết nối giữa mẹ  mình lắng nghe được các doanh nghiệp chia sẻ
        và bé với các Trung tâm Y tế; phần mềm hỗ trợ  những mà họ muốn sinh viên cần trang bị, đưa
        tìm kiếm việc làm; phần mềm kết nối bất động  ra một số đề tài rất thực tế và hấp dẫn mà mình
        sản và cuối cùng là công cụ quản lý công việc  sẽ liên hệ doanh nghiệp, chọn làm đề tài chính
        tại xưởng may.             trong kỳ đồ án sắp tới. Ngoài ra, mình cũng
                            được giảng viên “mách nước” thêm các kỹ
        Bên cạnh đó, đại diện cho Công ty TNHH Kỹ  năng cần có để thực hiện đồ án.” – Bạn Nguyễn
        thuật Thiết bị Y tế AMED phát biểu tại chương  Lê Phúc Thịnh (Sinh viên K13 – Ngành Kỹ
        trình, ông Lương Vũ Đăng Quang chia sẻ ông  thuật phần mềm) chia sẻ.
        rất tin tưởng vào các bạn trẻ sinh viên Đại học
        FPT và mong muốn tìm thấy những người cộng            Phong Nguyên


 6                                             7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12