Đại học FPT trong tôi

Đại học FPT trong tôi - Summer 2022

Đại học FPT trong tôi - Summer 2022

Thêm một Học kỳ nữa đã trôi qua, thật nhanh. Chúng ta đã đi được 1/3 chặng đường của năm
học với rất nhiều sự kiện. Tất cả đã khẳng định môi trường học tập độc đáo và tuổi trẻ năng
động của giảng viên, cán bộ nhân viên, cựu sinh viên, sinh viên Đại học FPT