Chương trình đào tạo

Nền tảng

  • Tuần lễ định hướng + Rèn luyện tập trung

  • Tiếng Anh nền tảng từ Top Notch 1 đến Summit 1

  • Học kỳ tiếng Anh Summit 2 tại nước ngoài

  • Võ Vovinam

     

Read More

Software engineering
Information security
Business Administration
International Business
Digital Art & Design
Multimedia Communication
Hotel Management
Tourism service and Travel Management
English language
Japanese language