Chương trình đào tạo

Định hướng và Nền tảng

  • Tuần lễ định hướng
  • Tháng rèn luyện tập trung
  • Tiếng Anh nền tảng
  • Võ Vovinam

 

Read More

Software engineering
Information security
Business Administration
International Business
Digital Art & Design
Multimedia Communication
Hotel Management
Tourism service and Travel Management
English language
Japanese language