Học kỳ 1


  •  Sinh viên có tư duy khởi nghiệp, sáng tạo, phản biện, giải quyết vấn đề

  • Sinh viên có tinh thần tự học, học tập suốt đời, thích ứng với sự thay đổi liên tục của công nghệ và xã hội

  • Sinh viên có kiến thức tổng quan về các phương tiện truyền thông trong hoạt động sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện