Học kỳ 2


  • Nắm vững khối kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, quản lý, văn hóa, tâm lý công chúng truyền thông và các công cụ sản xuất truyền thông

  • Nắm chắc được các kiến thức tổng quan về sản xuất nội dung truyền thông và quan hệ công chúng

  • Thành thạo kỹ năng viết nội dung trên các nền tảng khác nhau