Học kỳ 3


  • Sinh viên được học phương thức, bố cục và trải nghiệm chụp ảnh trong studio hiện đại

  • Bên cạnh tiếng Anh, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện được trang bị thêm ngoại ngữ thứ 2 để sẵn sàng cho môi trường làm việc đa quốc gia