Học kỳ 4


  • Sinh viên có khả năng thuyết phục và sáng tạo ý tưởng phù hợp với mục đích truyền thông đặt ra

  • Sinh viên được học các công cụ và thực hành cách tạo nên các sản phẩm truyền thông bằng video, âm thanh độc đáo

  • Sinh viên được trau dồi các kỹ năng sử dụng ngoại ngữ 2 thuần thục