Học kỳ 8


Tại kỳ học này, sinh viên sẽ học những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Đây là môn học bắt buộc dành cho sinh viên bậc Đại học.

Ngoài ra, sinh viên sẽ trau dồi thêm các kỹ năng như:

  • Thu hút nhiều du khách tham quan sự kiện

  • Kêu gọi thành công tài trợ, gây quỹ cho sự kiện

  • Các phương pháp quản trị marketing trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành

  • Các kỹ năng đàm phán, thương lượng