Học ngành này - Làm nghề gì?


  • Phiên dịch, biên dịch tiếng Nhật

  • Chuyên viên thương mại giao dịch với đối tác Nhật Bản

  • Điều phối viên, Quản trị dự án, chuyên viên làm việc tại các doanh nghiệp có đối tác là doanh nghiệp Nhật Bản.

  • Kỹ sư Cầu nối Nhật Bản