Nền tảng


  • Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị pháp luật, an ninh quốc phòng, góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học
  • Sử dụng được tốt tiếng Anh để giao tiếp và học tập; đồng thời có thể giao tiếp đơn giản bằng Tiếng Trung, tương đương trình độ sơ cấp
  • Mạnh mẽ về tinh thần và thể lực, thể hiện được bản sắc dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế