Chương trình đào tạo

Nền tảng

  • Tuần lễ định hướng

  • Tháng rèn luyện tập trung

  • Vovinam

  • 01-05 Level tiếng Anh (Dựa vào năng lực tiếng Anh đầu vào)

  • Học kỳ tiếng Anh tại nước ngoài

Xem thêm

Menu footer

Kỹ thuật phần mềm
An toàn thông tin
Quản trị kinh doanh
Kinh doanh quốc tế
Thiết kế Mỹ thuật số
Truyền thông đa phương tiện
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Nhật