Chương trình đào tạo

Học kỳ 8

  • Môn chuyên ngành 1: Quản trị thu hút du khách/Quản trị sự kiện

  • Môn chuyên ngành 2: Quản trị dự án du lịch/Tài trợ và Gây quỹ cho sự kiện

  • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

  • Quản trị Marketing dịch vụ

  • Kỹ năng đàm phán

Xem thêm

Menu footer

Kỹ thuật phần mềm
An toàn thông tin
Quản trị kinh doanh
Kinh doanh quốc tế
Thiết kế đồ họa
Truyền thông đa phương tiện
Quản trị khách sạn
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc
Hệ thống thông tin
Trí tuệ nhân tạo
IoT (Internet of Things)
Hệ thống ô tô và điều khiển (dự kiến)
Digital Marketing