Ths Phan Bảo Châu

ngành truyền thông đa phương tiện Đại học FPT TP HCM

“Tại Đại học FPT, chúng tôi đào tạo những con người chủ động, có khả năng tự trẻ hoá bản thân khi máy móc ngày càng đổi mới và nhu cầu của xã hội mỗi ngày một thay đổi”.